Biomassa

La nostra cooperativa aposta per la biomassa d'origen vegetal que és la més propera i la que genera i regenera la nostra terra, rica en Sol i boscos.

El seu procés en termes energètics podria definir-se:

"Les plantes transformen l'energia del Sol en energia química mitjançant la fotosíntesi, i part d'aquesta energia queda emmagatzemada en forma de matèria orgànica; aquesta energia química es pot recuperar cremant directament (llenya) o transformant-la en combustible (pellet) "

 

La BIOMASSA, com a font d'energia renovable, es caracteritza per:

 • Estar considerada com inesgotable i sostenible sempre que es respectin les quantitats de l'ecosistema que explota
 • Redueix el risc de plagues i incendis als boscos
 • Millora les masses forestals fent que el bosc creixi més i millor

 

TIPUS

Biomassa natural

La biomassa natural és la que es produeix en ecosistemes naturals. La biomassa natural es produeix sense la intervenció de l'home per potenciar-la o modificar-la. Es tracta fonamentalment de residus forestals:

 • Derivats de neteja de boscos i de restes de plantacions
 • Llenyes i branques
 • Coníferes
 • Frondoses

Biomassa residual

La biomassa residual és la generada en les activitats humanes que utilitzen matèria orgànica. La seva eliminació en molts casos suposa un problema. Avantatges en la seva utilització:

 • Redueix la contaminació i risc d'incendis
 • Redueix l'espai en abocadors
 • Els costos de producció i transport poden ser baixos
 • Evita emissions de CO2
 • Genera llocs de treball
 • Contribueix al desenvolupament rural

 

FORMATS

A la cooperativa de Les Atxes ens centrem en la BIOMASSA NATURAL, en l’aprofitament de residus forestals, restes de poda, residus de l’indústria de la fusta, paperera o agroalimentària. Els formats més comuns d’aquest tipus són:

 • Llenya
 • Estella
 • Pèl·let
 • Pinyol d’oliva
 • Pallofa d’ametlla
 • Pallofa de pinyó
 • Per la seva qualitat i eficiència volem destacar l’ús del PÈL·LET com alternativa més vàlida a nivell d’ús domèstic i industrial.

 

PELLET

El pèl·let és produeix a partir de petites porcions de matèria 100% vegetal pressuritzada  i deshidratada a nivells molt baixos d’humitat (inferior al 10% aproximadament). La pròpia lignina de la fusta fa d’aglomerant natural donant lloc a una composició densa i dura que proporciona un gran poder calorífic (5.00 Kwh/Kg aprox.). L’alta eficiència al cremar-se provoca que generi menys de l’1% de cendra.

Hi ha diferents certificacions d’àmbit europeu, alemany, català, etc… que garantitzen l’origen sostenible i de qualitat de la matèria vegetal usada per a la fabricació del pèl·let.

“Des de Les Atxes recomanem fermament fer ús de pèl·let de qualitat, millora l’eficiència dels aparells i n’allarga la seva vida útil”

 

EMISSIONS CO₂

La BIOMASSA es pot considerar com un “pila” carregada d’energia solar ja que les plantes fan servir aquesta energia per capturar CO₂ i aigua a través de la fotosíntesis. És un combustible no fòssil i neutre des del punt de vista del cicle del Carboni (cicle natural entre la terra i l’aire).

Les emissions de CO₂ que es produeixen no alteren l’equilibri de la concentració de Carboni atmosfèric,  i per tant no incrementen l’efecte hivernacle. El seu ús contribueix a reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera sempre que substitueixi a un combustible fòssil.

Realment si que es produeix CO₂ com a resultat de la combustió de la biomassa, però és el CO₂ que absorbeixen i alliberen continuament les plantes i arbres per al seu creixement i no és el CO₂  capturat en el subsòl al llarg de milers d’anys com succeeix amb els combustibles fòssils.

“És, dels combustibles comuns, el més net, eficient i sostenible”

 

USOS Y RENDIMENTS

El PÈL·LET es fa servir tant per a ús domèstic com industrial. A les llars és cada cop més habitual l’ús en estufes i calderes tant per a la calefacció com per a l’aigua calenta d’ús sanitari. Per a industries  també hi ha un ús de comfort en quant a generadors de calor per escalfar l’ambient però també existeixen cremadors que poden substituir altres aparells de gasoil com en forns de pa o tallers de xapa i pintura que tenen grans consums durant tot l’any.

És possible també generar electricitat mitjançant la combustió de biomassa en una gran central, precisa de sistemes complexos que requereixen elevades inversions. Aquests  tipus de plantes acostumen a tenir rendiments baixos de l’ordre del 30% (de cada 10kWh que té la fusta que entra, se n’aprofiten uns 3kWh en forma d’electricitat). És per això que és més eficient fer-ne un ús en calderes per a calefacció on es supera el 90% de rendiment (de cada 10kWh en surten uns 9kWh).

 

MARC REGULATORI 

El marc regulatori de la Biomassa està compost per diverses lleis de les que destaca el RD 661/2007, que regula la producción de energía eléctrica en régimen especial, y la Ley 43/2003 de Montes, que garantiza la conservación y protección de los montes españoles.

Adicionalmente a las leyes de carácter nacional, existen legislaciones específicas a nivel regional que han de observarse en cada Comunidad Autónoma.

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats