La biomassa o pellets són contaminants?

A nivell de CO2 la biomassa és clarament el combustible menys contaminant. L’eficiència de cremació és molt alta, pràcticament el fum és incolor i pràcticament no genera cendres (la proporció de cendres que genera és inferior al 1% de biomassa cremada, percentatge molt inferior a la llenya que dependrà de varis factors però sempre molt superior en volum).

En la següent comparativa d’emissions de CO2 realitzada per GAS NATURAL s’observa que la biomassa està qualificada com a neutre respecte a la resta de combustibles.

 

 

Podem assegurar que la BIOMASSA és una font energètica renovable i sostenible que afavoreix el manteniment i creixement de l’ampli territori forestal català, reduint a més el risc d’incendis

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats