20 d'Octubre de 2015

La biomassa arriba als supermercats

El Grup Bon Preu aposta per la biomassa per reduir la despesa energètica i ser més sostenibles

La biomassa arriba als supermercats

Els darrers anys, la despesa energètica en consum d’electricitat i de calor ha anat en augment. Per aquest motiu el Grup Bon Preu ha anat introduint alternatives als combustibles fòssils com són les energies renovables. Per fer front al consum d’electricitat, el Grup Bon Preu ja disposa de nou instal·lacions solars fotovoltaiques en centres de logística i supermercats, que en total sumen 570 kW. Les primeres instal·lacions, que daten de l’any 2007, es van fer amb el règim de retribució de primes que hi havia llavors, i les darreres ja s’estan fent amb la modalitat d’autoconsum (els preus dels panells fotovoltaics han baixat tant els darrers anys que ja no calen les primes del Govern per amortitzar la instal·lació solar).

A banda del consum d’electricitat, la despesa en calefacció també és molt important. Per això el Grup Bon Preu està apostant per l’energia provinent de la biomassa. La primera experiència va ser al nou Hipermercat Esclat de Malla (Barcelona). Aquest Hipermercat, inaugurat pel President Artur Mas el juny del 2011, es va convertir en el primer supermercat de Catalunya en rebre la màxima categoria en qualificació energètica (A), expedida per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

L’Hipermercat de Malla, de 6.500 m2, integra tecnologies d’il·luminació natural i de baix consum (LED), aprofitament del calor de les màquines de refrigeració i de l’aire exterior (sistema freecooling), aprofitament de l’aigua de la pluja, instal·lació de panells solars, un sistema de control i gestió integral del consum de l’edifici, i un sistema de calefacció generat amb biomassa. Amb aquestes instal·lacions s’aconsegueix un estalvi global del 55% en consum elèctric i del 85% en emissions de CO2.

La instal·lació de biomassa, realitzada per l’enginyeria i instal·ladora SUD Energies Renovables, consisteix en dues calderes de la marca Gilles que sumen 810kW: una HPKI K-360kW i una altra HPKI K-450kW. La producció total de calor de les dues calderes de biomassa és de 1.135.000kWh anuals, el que equival a un consum d’estella aproximat de 400Tn anuals. L’estalvi en emissions de CO2 és de 760 Tn anuals.

Donada la tipologia de la instal·lació, ubicada en un centre comercial on el personal que hi treballa no es pot dedicar a la operativa de les calderes de biomassa, es va optar per una tecnologia de calderes de biomassa que fos totalment automàtica: tant en el sistema d’alimentació del combustible, com en el sistema d’extracció de les cendres, com en la neteja dels intercanviadors de calor. Això permet fer una mínima gestió i operativa de les calderes, mitjançant una empresa externa de manteniment.

Les calderes són d’alt rendiment, superior al 93%; de potència modulant, permeten treballar al màxim rendiment des del 30% fins al 100% de la potència nominal; i són policombustibles: permeten cremar altres combustibles a banda de l’estella forestal, com és el pellet, el pinyol d’oliva, la closca d’ametlla, etc. Actualment la caldera consumeix estella forestal, del tipus G30, amb una humitat màxima del 30%. Periòdicament, i de manera aleatòria, es fan anàlisis de la qualitat de l’estella subministrada, per tal de garantir la seva qualitat calorífica i de granulometria.

Per emmagatzemar la biomassa es disposa d’una sitja soterrada de 110m3, amb sistema de Pis-Mòbil, doble comporta hidràulica per descàrrega i omplerta de la sitja i un bis-ens-fi de repartiment que ajuda a omplir totalment la sitja en el moment de la descàrrega. A més, es disposa d’un sensor que detecta quan el volum de combustible a la sitja és inferior al 30%, enviant automàticament un missatge per correu electrònic directament al proveïdor de l’estella forestal perquè vingui a fer la càrrega de la sitja.

El sistema de control de la caldera també permet fer la gestió remota del seu funcionament i manteniment, controlant via internet els paràmetres principals en cada moment: temperatura de la cambra de combustió, temperatura dels fums, temperatura dels acumuladors, així com de molts altres paràmetres. Així mateix, envia avisos d’alarma directament a l’empresa que en fa el manteniment en cas de detectar un funcionament anormal de les calderes o del sistema d’alimentació.

Les emissions de gasos estan per sota dels límits legals permesos, gràcies a que les calderes incorporen un sistema de neteja de fums (tipus multicicló).

A l’inici de la temporada del fred es realitza l’activació de la caldera de menor potència (360kW) i un únic dipòsit d’inèrcia de 5000L. En casos de disminució de temperatura exterior al centre i augments de demanda constants, s’activa el funcionament de la caldera de major potència (450kW) i el funcionament del segon dipòsit d’inèrcia, també de 5000L. D’aquest manera es disposa de major volum d’acumulació i major potència tèrmica. El procés es realitza a la inversa en els casos d’augments de temperatura exterior i disminució de demanda. D’aquesta manera s’aconsegueix una millor eficiència del sistema i un menor consum de combustible de biomassa.

L’estalvi econòmic de tot el sistema de biomassa respecte d’un sistema convencional de gasoil és de 55.000€ anuals, recuperant la inversió en poc més de 4 anys.

Posteriorment a la instal·lació de l’Hipermercat de Malla, Bon Preu ha realitzat una altra instal·lació de biomassa a l’Hipermercat de Lleida, un nou centre de 2.300 m2. En aquest cas s’ha instal·lat una caldera Gilles de 360 kW, model HPKI, amb un acumulador de 2000L i una sitja amb sistema de ballesta articulat. La caldera és també policombustible. Actualment consumeix estella forestal, tipus G30 amb una humitat màxima del 30%.

L’experiència del Grup Bon Preu amb la biomassa està sent molt positiva. Tal i com comenta el Sr. Josep Castany, responsable de Medi Ambient del Grup Bon Preu, “Per nosaltres és molt important ajustar i reduir els costos energètics, i la instal·lació de calderes de biomassa ens hi ajuda molt. A més, fem ús d’una energia neta i renovable tot aprofitant els recursos forestals locals.”

 

Article de: Manel Romero Molina (Director tècnic de SUD Energies Renovables)

Comandes telefòniques
Subministrament de
Pellets
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
Certificats